close
تبلیغات در اینترنت
آموزش شنیداری زبان انگلیسی در خواب
loading...

حفاظ پنجره آریا

درب آکاردئونی آريا

صنایع فلزی آریا

almassite

  تـبیین و درک فرایند یادگیری2همواره یکی از مهم‌تریندغدغه‌های انسان بوده(پلیهال3و بورن4،1997)و هنوز نیز بسیاریاز رموز آن پوشیده مانده است.یادگیری را«تغییر‌ نسبتا‌ پایدار‌ دررفتار بالقوه»تعریف کرده‌اند(سیف‌،1382‌)درحالی‌که‌ برخی نظریه‌پردازان تأکید زیـادی بـر تفکیک آن از عملکرد دارند(هرگنهان6و السون7،1382)زیرا یادگیری را امری غیرقابل مشاهده و عملکرد را حاصل آن‌ می‌دانند‌،و هر‌ یادگیری لزوما به عملکرد تبدیل…

آموزش شنیداری زبان انگلیسی در خواب

مظاهری بازدید : 8 شنبه 03 شهريور 1397 نظرات ()

 

مکالمه فشرده زبان انگلیسی در اصفهان
تـبیین و درک فرایند یادگیری2همواره یکی از مهم‌تریندغدغه‌های انسان بوده(پلیهال3و بورن4،1997)و هنوز نیز بسیاریاز رموز آن پوشیده مانده است.یادگیری را«تغییر‌ نسبتا‌ پایدار‌ دررفتار بالقوه»تعریف کرده‌اند(سیف‌،1382‌)درحالی‌که‌ برخی نظریه‌پردازان تأکید زیـادی بـر تفکیک آن از عملکرد دارند(هرگنهان6و السون7،1382)زیرا یادگیری را امری غیرقابل مشاهده و عملکرد را حاصل آن‌ می‌دانند‌،و هر‌ یادگیری لزوما به عملکرد تبدیل نمی‌شود(پیر8،2001).لوفرانکو‌9(2000‌)نیزیادگیری را تغییر نسبتا پایدار و غیرقابل مشاهده در دستگاه عـصبی مرکزی تـعریف مـی‌کند.در مورد ارادی یا غیرارادی بودن یـادگیری نیز‌ تـوافق‌ وجـود‌ ندارد،ولی برخی نظریه‌ پردازان مانند بندورا10(1974،به نقل‌ از سیف،1380)بر توجه یادگیرنده تأکید فراوانی دارند.اما نکته مورد توافق تمامی نظریه‌ پردازان این اسـت کـه یادگیری بـه‌ جانداران‌ امکان‌ می‌دهد به وسیله کنش و واکنش بـامحیط آن دسـته از نیازهایشان را‌ که‌ به وسیله سازوکارهای تعادلحیاتی و بازتاب‌ها ارضا نمی‌شوند برطرف نمایند(هرگنهان والسون،1382).بنابراین یادگیری وسیله‌ای مؤثر‌ برای‌ سـازگاری‌ بـا محیط است و هر عاملی که بتواند آن را تسهیل کند،بسیار سودمندمی‌باشد‌.اما‌ نکته قابل تأمل نقش هـشیاری در یـادگیری اسـت.

هشیاری پدیده‌ای تابع قانون همه‌ یا‌ هیچ‌ نیست،بلکه پیوستاری است کـه در یـک سر آن آگاهی زیاد و در سر دیگر آنحد‌ اقل‌ آگاهی و یا ناآگاهی قرار گرفته است(هافمن1،ورنوی2وورنـوی،1378؛دمـژان3،2000).در‌ سـطح‌ بالای‌ هشیاری،فرآیندهای کنترل شده4وجود دارند که نیازمند تمرکز و توجه‌اند(دامـهاف5و اشـتایدر6،1998)و در مـقابل‌ آن‌ فرآیندهای خودکار7قرار دارند که مستلزم حد اقل توجه هستند(دادج8و بتی‌9،1980‌).سطح‌ دیـگری از هـشیاری،خـیال‌پردازی‌های روزانه است که نسبتبه فرآیندهای خودکار نیازمند هشیاری کمتری است.خواب‌ نیزحالت‌ دگرگون‌ شـده‌ای از هـشیاری است که رخدادهای آن به تأملبیشتری نیاز دارد(رونو‌10‌،1995).انسان‌ها یک سوم از 24 ساعتشبانه‌روز را در خواب بـه سـر مـی‌برند(فالکز11،1999‌؛کاواریان‌12،1996؛کارنی13و ساگی14،1993).در طول تاریخ رویدادهایجالب توجهی‌ در‌ خواب به وقوع پیوسته است کـه از‌ آنـ‌ جملهمی‌توان‌ طراحی سوزن خیاطی به وسیله الیاس هو‌15‌براساس خوابیکه دیده بود و نـیز یـادگیری نـحوه اجرای ده ضربه مؤثر گلفبه وسیله‌ جک‌ نیکلاس16در عالم رؤیا‌ اشاره‌ کرد.کارت‌ رایت‌17‌دریافت کـه رؤیـا می‌تواند به کنار‌ آمدن‌ افراد با فشار روانی ناشی ازطلاق کمک کـند(هـافمن و هـمکاران،1378).اگرچه‌ خواب‌ اززوایای گوناگون اهمیت دارد،اما بیشتر‌ بررسی‌ها در این زمینه‌ بهمواردی‌ چون رؤیاها،چرخه خـواب(کـاستالدو‌18‌،کـرنیکی19وگلدشتاین20،1974)و اختلالات خواب محدود شده است.

چرنیک21(1972‌)معتقد‌ است کسانی که فـکر مـی‌کنندیادگیری‌ در‌ حالت‌ هشیاری زیاد رخ‌ می‌دهد‌،در اشتباه هستند زیرابسیاری‌ از‌ یادگیری‌ها در سطوح پایین‌تر هشیاری اتفاق می‌افتد وخواب نـیز یـکی از سطوحی است که‌ احتمال‌ یادگیری در آن بسیارزیاد می‌باشد.به‌ نظر‌ اسلون22‌(1972‌)و بوئنو‌23و هـمکاران(1994)مـباحث‌ پیچیده‌ای مثل زبان‌های خارجی را در خواب می‌توانآموخت.امـا هـافمن و هـمکاران(1378)معتقدند که اگرچه‌ ممکناست‌ بتوان بعضی چـیزها را تـا حدی‌ در‌ خواب‌ آموخت‌،امایادآوری‌ و پردازش آنها ناچیز‌ است‌.

هدف این پژوهش بررسی امکان یـادگیری در خـواب بود.بیشتر پژوهش‌ها در زمینه نـقش خـواب در‌ یادگیری‌،خـواب‌ راصـرفا تـسهیل‌کننده یادگیری دانسته‌اند(کارنی و ساگی،1993‌)وفقط‌ تـعداد‌ انـدکی‌ یادگیری‌ را‌ در خواب امکان‌پذیر یافته‌اند.شایانذکر است که پژوهش در زمینۀ خواب از دشوارترینپژوهش‌هاست زیـرا از یـک سو یافتن آزمودنی‌ها به صورت تـصادفیدشوار است و از سوی دیگر ایـن‌ نـوع پژوهش‌ها به امکانات وتجهیزات دقـیق آزمـایشگاهی نیاز دارند.

پژوهش حاضر در قالب طرح شبه آزمایشی پیش‌آزمون-پس‌آزمون اجرا شد.جـامعۀ آمـاری پژوهش شامل کلیه دانشجویانرشته‌های روانـشناسی و عـلوم‌تربیتی دانـشگاه‌ آزاد‌ اسلامی واحدگرمسار(سـال تـحصیلی 86-1385)بود.نمونۀ پژوهش شـامل 50دانـشجوی 18 تا 25 ساله بود که با استفاده از روش نمونه‌گیریداوطلبانه انتخاب شد.نمونه‌ها پس از آگاهی‌ از‌ نحوه انجام پژوهـشو مـراحل آن وارد مطالعه شدند.

ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای حـاوی پرسـش‌های زبان انـگلیسی،در قـالب سـؤال‌های چهارگزینه‌ای و ترجمۀ جمله‌های کـوتاه بود‌ کهاز‌ میان مطالب انگلیسی آموزش داده‌ شده‌،تهیه گردید.رواییپرسشنامه با استفاده از روش روایی مـحتوایی بـررسی شد.

برای انجام پژوهش مطالب آمـوزشی بـه زبـان انـگلیسی درقـالب نوار یا سـی‌دی تـهیه‌ شد‌ و سپس پرسشنامه با رعایت‌ اصولو‌ قواعد طراحی پرسش‌ها ساخته شد.پس از اصلاح و بازنگریپرسشنامه،نمونه از میان دانـشجویان داوطـلب انـتخاب شد وپرسشنامه در مرحله پیش‌آزمون اجرا گردید.سـپس بـرای ایـن‌کهآزمودنی‌ها بـه شـرایط آزمـایش عادت کنند‌،از‌ آنها خواسته شد به مدت یک هفته و هر شب‌ در هنگام خواب به موسیقیانتخابی خود گوش فرادهند.در ادامه وسایل‌ مورد‌ نیاز‌ آزمایشدر اختیار آزمودنی‌ها گذاشته شـد.محتوای آموزشی زبانانگلیسی از سی‌دی‌ها و نوارهای آموزش زبان انگلیسی نصرت و new interchange ‌‌انتخاب‌ و سپس با استفاده از نرم‌افزار تدوینصوتی،تمامی برنامه آموزشی در یک مجموعه 59‌/58‌ دقیقه‌ایبه‌ ترتیب زیر گنجانده شد:

ابتدا پژوهشگر در مدت یک دقـیقه و 54 ثـانیه در مورد نحوهاجرای‌ آزمایش توضیح می‌داد و سپس 14 دقیقه برنامه بدون صدا وفقط با پخش صدای‌ تیک در هر 7 ثانیه‌ ادامه‌ پیدا می‌کرد.صدایتیک برای خوگیری آزمودنی‌ها با صدا پخش شد.در ادامـه،مـطالب آموزشی هر بخش دو بار به صورت متوالی پخش شد.شایانذکر است که به تمامی آزمودنی‌ها اکیدا توصیه‌ شده بود که هروقت از خواب بـیدار شـدند و متوجه پخش صدا شدند،فـوراضبطصوت یـا دستگاه پخش ام‌پی 31را خاموش و آن را به ابتدابازگردانند و بخوابند.

آزمودنی‌ها از محتوای سی‌دی‌ها و نوارها بی‌اطلاع‌ بودند‌.سپس اجرای آموزش اصلی به مدت ده شب انجا شد،به ایـنصورت کـه آزمودنی‌ها در هنگام خواب ابـتد گـوشی‌ها را داخلگوش قرار داده و با چسب پانسمان آنها را به گوش‌ خودمی‌چسباندند‌ و پس از قرار گرفتن در رختخواب دستگاه پخش راروشن می‌نمودند.آزمودنی‌ها به‌طور روزانه پیگیری می‌شدند وگزارش کار روزانه از آنها گرفته می‌شد.در پایان آزمایش،پس آزمـون اجـرا شد‌.11‌ نفر از آزمودنی‌ها به دلایل مختلف از قبیلانجام آزمایش کمتر از 10 بار در طول دوره و سردرد و گوش‌درداز آزمون حذف و نمرات بقیه تجزیه و تحلیل شدند.

برای بررسی و مقایسه نمرات‌ آزمودنی‌ها‌ در‌ پیش‌آزمون وپس‌آزمون و تعیین میزان اثـربخشی‌ آمـوزش‌ شنیداری‌ در خـواب،ازآزمون t برای گروه‌های همبسته استفاده شد.

از مجموع 39 نمونه باقی مانده 25 نفر دختر و 14 نفر پسربودند‌.میانگین‌ نـمرات‌ آزمودنی‌ها در پیش‌آزمون 13/99 و درپس آزمون 14‌/49‌ بود که این تفاوت معنی‌دار نبود.نتایج بـررسینشان داد کـه آمـوزش شنیداری زبان انگلیسی در خواب بر یادگیریدانشجویان تأثیری‌ ندارد‌.

برای‌ مقایسۀ نمرات دختران و پسران در مراحل پیش‌آزمون وپس آزمون از‌ آزمـون ‌ ‌t مـستقل استفاده شد.میانگین نمراتآزمودنی‌های دختر و پسر در پیش‌آزمون به ترتیب 14/17(انحرافمعیار 10/2)و 13/68‌(انحراف‌ معیار‌ 10/77)بـود کـه ایـن تفاوت ازنظر آماری معنی‌دار نبود.میانگین‌ نمرات‌ آزمودنی‌های دختر و پسر درپس‌آزمون به ترتیب 14/28(انحراف مـعیار 10/09)و 14/86(انحرافمعیار 14‌/86‌)بود‌ که از نظر آماری تفاوت معنی‌داری نداشتند.

برای مقایسۀ میانگین تفاوت نـمرات‌ دختران‌ و پسران‌ درپیش‌آزمون،از آزمـون t مـستقل استفاده شد.میانگین اختلافنمرات آزمودنی‌های دختر و پسر در پیش‌آزمون به‌ ترتیب‌ 0/11‌-و1/18-بود که از نظر آماری معنی‌دار نبود.

برای مقایسۀ نمرات آزمودنی‌های دارا(19‌ نفر‌)و فاقد(20نفر)تجربۀ زبان‌آموزی قبلی،در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون ازآزمون t مـستقل استفاده‌ شد‌.در‌ پیش‌آزمون،میانگین نمراتآزمودنی‌های دارای تجربۀ زبان‌آموزی 17/05(انحراف معیار 11/49)و آزمودنی‌های فاقد‌ تجربه‌ زبان‌آموزی 11/09(انحراف معیار 8/23)بود که این تفاوت معنی‌دار نبود.

در‌ پس‌آزمون‌،میانگین‌ نمرات آزمودنی‌های دارای تجربۀزبان‌آموزی 17/26(انحراف معیار 10/81)و آزمودنی‌های فاقدتجربه زبـان آمـوزی 11‌/85‌(انحراف معیار 8/93)بود.این تفاوت نیزاز نظر آماری معنی‌دار نبود.

به‌ علاوه‌ تحلیل‌ گزارش‌های روزانه آزمودنی‌ها نشان داد کهتمامی آزمودنی‌ها در طول آزمایش به بی‌خوابی،سردرد،گوش‌درد،بی‌حوصلگی‌ و خواب‌آلودگی‌ در‌ طول روز دچارشده‌اند.اگـرچه دلایل وسوسه‌برانگیز در مورد تسهیل یادگیری ازطریق‌ شنیدن‌ در خواب وجود دارد،پژوهش حاضر این مسأله راتأیید نمی‌کند.برخی معتقد بودن بوئنو و همکاران،1994)که بسیاری از یادگیری‌ها در سطوحپایین‌تر هشیاری نیز مـی‌تواند‌ بـرخ‌ دهد که خواب یکی از این سطوحاست‌.از‌ سوی‌ دیگر وجود نظریه‌هایی چون نظریۀ تکاملی خواب‌،بستر‌ نظری برای امکان یادگیری در خلال خواب را فراهم می‌کرد،زیرا خواب از‌ نگاه‌ طرفداران این نـظریه یـک نـیاز‌ فیزیولوژیکنیست‌،بلکه ضرورتی‌ تکاملی‌ در‌ جـهت نـگهداری انـرژی و بقاینسل است.

نتایج‌ این‌ پژوهش نشان داد که آموزش زبان انگلیسی ازطریق شنوایی در هنگام خواب‌ نه‌ تنها موجب یادگیری زبانانگلیسی نمی‌شود،بـلکه‌ آثـار جـانبی ناخوشایندی چون‌ بی‌خوابی‌،سردرد،گوش‌درد،بی‌حوصلگی و خواب‌آلودگی در‌ طـول‌ روز رابـه همراه دارد.بنابراین به نظر می‌رسد که یادگیری همچنان بههشیاری سطح‌ بالا‌ نیازمند است(کامبز1و کریپنر2،1998‌).خوابیدن‌ باعث‌ می‌شود کـه تـوانایی‌های‌ ادراکـی‌ مانند حافظه،صحبت کردن‌ و تفکر‌ خلاق را در حد مطلوب نگه داریـم(پیر،2001).به عبارت دیگر،خواب نقش‌ مهمی‌ در رشد مهارت‌هایمغزی دارد و کمبود آن‌ سبب‌ کاهش توانایی‌های‌ مغزی‌ می‌شود‌.کمبود خـواب در درازمـدت‌ بـر قسمتی از مغز که کنترل مهارت‌هایزبانی،حافظه،برنامه‌ریزی و احساس گذشت زمان را بـر عـهده‌ دارد‌،تأثیر می‌گذارد و باعث می‌شود تقریبا از‌ کار‌ بیفتد‌ و کج‌خلقی‌ وزودرنجی‌ نیز ایجاد گردد‌.مطالعه‌ کوهن3و همکاران(1982)نـشانمی‌دهد کـه آمـوزش قبل از خواب موجب تقویت یادگیری وافزایش یادگیری در چگالی‌ دوک‌ خواب‌ می‌شود.یـعنی خـواب درتـثبیت مطالبی که در‌ بیداری‌ آموخته‌ایم‌ تأثیر‌ دارد‌،ولی‌ یادگیریدر هنگام خواب رخ نمی‌دهد.این نتایج به وسـیله پژوهـش تـیلی4وامپسون5(1978)تأیید شده است.نتایج این پژوهش با نتایجپژوهش‌های آلن6،اسوالد7،لوئیز8و تاگنی9(1972)و میرمیران‌ وهـمکاران(1983)کـه یادگیری زبان‌های خارجی مکالمه زبان انگلیسی را در خواب امکان‌پذیر می‌دانند،تناقض دارد،اما به عقیدۀ هافمن و همکاران(1378)که اظـهار نـموده‌اند مـمکن است تا حدی بتوان بعضی ازمطالب را در‌ خواب‌ آموخت،اما یادآوری و پردازش آنها اندکاست،هماهنگی کـامل دارد.یـافته‌های این پژوهش با نظریه اصلاحو ترمیم10که کارکرد مهم خواب را نیروبخشی و از بین بـردنخستگی جـسمانی و فـشارهای هیجانی‌ می‌داند‌(دوجاردین11،گارین12و لکونته13،1990)و امکان یادگیری را نفی می‌کندهماهنگ است،اما با نظریه تکاملی کـه بـر رابطه خواب وچرخه‌های شبانه‌روزی‌ اساسی‌ تأکید دارد و برپایه آن بر‌ این‌ باوراست که خـواب چـنان تـکامل پیدا کرده تا حیوانات بتوانند هنگامیکه در جستجوی غذا یا جفت نیستند،انرژی خود را ذخیره کـنند ویـا هـنگامی‌ که‌ صیادان به دنبال شکار‌ می‌گردند‌،در امان باشند(فیشبن14،1995 و هابسن15،1988)هماهنگی نـدارد.دیـدگاهشناختی نقش رؤیا در بررسی و دسته‌بندی اندیشه‌ها و تجاربروزمره را مورد توجه قرار می‌دهد(برگر16و فیلیپس17،1995).ایندیدگاه‌ با‌ نتایج پژوهـش کـوهن و همکاران(1982)و وینسون18(1985)که خواب REM را شرط لازم برای تحکیم حافظهنمی‌دانند و تنها بر اثر تـسهیل گـری آن در یادگیری تأکید دارندهماهنگ است(بنینگتن19‌و هلر‌20،1994‌؛مـارکس21،شـافری22،اکـسنبرگ23،اسپسیال24و رافوارگ25،1995).بنابراین یادگیری آسان که از آرزوهای دیـرینه‌ انـسان و براساس اصل کمترین تلاش است که همیشه کوتاه‌ترین راه را برای رسیدن بـه هـدف ارجح می‌داند،همچنانبه عنوان مـسأله‌ای حـل نشده بـاقی ‌‌مـی‌ماند‌ و ادعـاهای تبلیغاتی را درمورد زبان‌آموزی در خواب زیر سـؤال مـی‌برد.مکالمه فشرده زبان انگلیسی در اصفهان

این پژوهش با‌ محدودیت‌های‌ زیادی‌ از قبیل ناهماهنگی بیندفعات آموزش آزمودنی‌ها،انجام نـشدن ایـن پژوهش در آزمایشگاهخواب و استفاده از طرح‌ پژوهشی شـبه آزمایشی همراه بود.بـهپژوهشگرانی کـه تمایل دارند در این زمینه پژوهـش‌ نـمایند،پیشنهادمی‌شود که دفعات‌ آموزش‌ آزمودنی‌ها را هماهنگ کنند،این پژوهش را در آزمایشگاه خواب‌ انجام‌ دهـند و از طـرح‌هایآزمایشی کامل استفاده کنند.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 85
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 3
 • آی پی دیروز : 6
 • بازدید امروز : 53
 • باردید دیروز : 12
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 3
 • بازدید هفته : 88
 • بازدید ماه : 199
 • بازدید سال : 199
 • بازدید کلی : 1,335